Odborné praxe a analytické stáže na studijním programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Katedra sociální politiky a sociální práce vytváří síť partnerských organizací pro odborné praxe a analytické stáže studentů studijního programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje.

Základní informace

Rozvoj celkové koncepce odborných praxí na oboru Veřejná politika a lidské zdroje a organizační zajištění těchto praxí byl podpořen projekty Inovace bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (CZ. 1.07/2.2.00/28.0238) a Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (CZ.1.07/2.2.00/28.0225) v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní aspirací rozvoje odborných praxí a analytických stáží je dosáhnout systematického propojení nových teoretických poznatků s aktuálními tématy praxe a to zejména v oblasti strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů v soukromém i veřejném sektoru a v oblasti veřejné politiky a správy. Byly vytvořeny výukové materiály pro studenty, byla navázána spolupráce s řadou organizací poskytujících praxe a stáže studentům, v každé z těchto organizací byl určen školitel, který studenta doprovází na praxi v této organizaci. V současné době jsou praxe a stáže realizovány na bakalářském (prezenčním) i magisterském (prezenčním i kombinovaném) stupni studia.

Garant praxí na oboru Veřejná a sociální politika a lidské zdroje: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Studentům doporučujeme se na praxi připojistit.

Informace k pojištění a odpovědnosti za škodu studentů MU v průběhu praxe
a) škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi (např. úraz, odcizení věci apod.)

 § 391 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZP“)

 „Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá PO nebo FO, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

 • podle tohoto ustanovení odpovídá za touto cestou vzniklou škodu organizace, u které student vykonává praxi, MU tuto odpovědnost nemá;
 • MU by odpovídala za takto vzniklou škodu, pokud by student vykonával praxi v rámci zařízení, které spadá pod MU – zde by se uplatnila věta první výše uvedeného ustanovení ZP;
 • tato odpovědnost se vztahuje i na úrazy.

V souladu s ust. § 267 odst. 2 ZP musí zaměstnanec (tedy student vykonávající praxi) uplatnit nárok na náhradu škody na odložených věcech nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

Protože není zákonem dána odpovědnost MU, pojišťovny nenabízejí produkt, jakým zajistit pojištění pro tyto případy a toto riziko tedy není kryto ani stávající rámcovou smlouvou.

Zákoníkem práce je tato odpovědnost přenesena na FO nebo PO u nichž se praxe uskutečňuje. Vzniká zde však problém ze strany poskytovatelů praxe, které pod hrozbou tohoto rizika studenty k výkonu praxe nechtějí přijmout, aniž by toto riziko přenesla na jiný subjekt, tj. MU. Pokud by však MU převzala povinnosti nad rámec stanovený právními předpisy (např. právě praxe studentů), je tato odpovědnost vyloučena z působnosti uzavřené rámcové smlouvy.

b) škoda způsobená studujícím organizaci či jiné osobě (3. osobě) v průběhu výkonu praxe (např. zničení vzorku, poškození přístroje, eventuálně dalšího zařízení)

§ 391 odst. 1 ZP

 „…. Studenti VŠ odpovídají vysoké škole za škodu, kterou ji způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.“

 •  za tuto škodu odpovídá student, který praxi vykonává – doporučit před nástupem na praxi uzavřít si pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu;
 • studenti mohou využít stávající pojišťovnu Allianz: čl. III bod III. 3 stávající pojistné smlouvy „Pojistitel se zavazuje podat na požádání studenta MU nabídku na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Za tuto škodu opět nenese odpovědnost MU, ale konkrétní student, který v průběhu praxe způsobí škodu. Z tohoto důvodu je potřeba studentům v pokynech k výkonu praxe, event. jiném dokumentu doporučit uzavření pojistné smlouvy.

Studenti mohou využít stávající rámcovou smlouvu, ve které je stanoveno, že pojišťovna Allianz je povinna tento druh pojištění studentovi MU nabídnout, pokud se na ni obrátí. Je však možno využít i jiné pojistitele, se kterými student běžně spolupracuje.

Doposud o tento produkt ze strany studentů zájem nebyl. Důvodem může být nevědomost těchto studentů o rizicích s praxí spojených.

Informace ke stipendijnímu programu pro studenty absolvující praxe

Stipendijní program 3C. pro studenty fakulty absolvující odborné praxe

 • účelem stipendia je podpořit aktivity studentů v rámci povinných a povinně volitelných odborných praxí, které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti
 • účelem programu není plná úhrada nákladů spojených s výkonem dané praxe
 • zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty
 • program je určen pouze pro studenty fakulty, v prezenční i kombinované formě studia.
 • výše požadovaného stipendia je paušální, při realizaci praxe mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno: 250 Kč za týden.
 • vlastní návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti o její udělení, která dále povinně obsahuje:
  • základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, imatrikulační ročník, studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet v IS); 
  • specifikaci předmětu, v jehož rámci praxe probíhá;
  • místo praxe;
  • specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč); která se odvíjí od délky praxe;
  • souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul, studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty.
  • povinnou přílohou je akceptační dopis hostitelské instituce (lze využít Protokol o přijetí studenta na praxi)
 • podpořená praxe musí být absolvována mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno
 • stipendium se proplácí po skončení praxe na základě předchozí žádosti. · pokud v daném stipendijním kole přesahuje objem požadovaných finančních prostředků rozpočet programu, může proděkan přistoupit k prioritizaci praxí v rámci povinných předmětů
 • o rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní od skončení příslušného stipendijního kola
 • žádost je možno podat v kalendářním roce i zpětně. Žádost se na Katedře SPSP podává prostřednictvím administrátorky stipendií: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
 • přidělení stipendia rozhoduje proděkanka pro studium na návrh vedoucího katedry
 • Termín Katedry SPSP pro sběr žádostí: 
  • jarní semestr do 15.4.
  • podzimní semestr 15.11.
Stáže na bakalářském stupni

Praxe jsou nepovinné. Pro bakalářské studenty je požadována praxe v rozsahu minimálně 100 hodin. Studenti mohou volit praxi buď v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů nebo v oblasti veřejné politiky a správy a dle toho si zapisují předmět VPLn1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nebo VPLn1160 Odborná praxe pro veřejnou správu.

VPLn1160 Odborná praxe pro veřejnou správu
 • 4 kredity
 • 100 hodin praxe + povinná účast na seminářích 
 • Garant předmětu: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
 • vyučuje se v podzimním i jarním semestru
 • Cílem odborné praxe je:
  • Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti veřejné správy a politiky v konkrétních organizacích.
  • Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové semináře a individuální konzultace v rámci předmětu VPLn1160 Odborná praxe pro veřejnou správu poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu veřejné politiky, hledání příkladů dobré praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon veřejné správy.
  • Poskytnout organizacím veřejné správy prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.
VPLn1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • 4 kredity
 • 100 hodin praxe + povinná účast na seminářích 
 • garant předmětu: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. 
 • vyučuje se v podzimním i jarním semestru
 • Cílem odborné praxe je:

  • Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizací.
  • Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové workshopy a individuální konzultace v rámci předmětu VPLn1161 poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých workshopů je především reflexe podmínek výkonu personální práce, rozbor příkladů z praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon personální/manažerské práce.
  • Poskytnout zaměstnavatelským organizacím prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.
Stáže na magisterském stupni
Prezenční studium

Praxe jsou nepovinné. Pro studenty je požadována analytická stáž v rozsahu minimálně 100 hodin. Studenti mohou volit analytické stáže buď v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů nebo v oblasti veřejné politiky a správy a dle toho si zapisují předmět VPLn4462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nebo VPLn4465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku. Studenti se v organizacích věnují odborným analytickým činnostem (např. analýza angažovanosti zaměstnanců, analýza potřeb v rámci vybrané oblasti veřejné a sociální politiky apod.). Je podporována bezprostřední návaznost odborné analytické stáže na tvorbu diplomových prací. Vyjednávání s organizacemi o možnosti tvorby diplomové práce a sběru dat k ní začíná již při formulaci tématu diplomové práce, předmět VPLn4462/4465 si studenti zapisují, až když mají stáž vyjednanou, mají vyjasněnou konceptualizaci a metodiku sběru dat.

VPLn4462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • 8 kreditů
 • 100 hodin praxe + povinná účast na seminářích
 • garant předmětu: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
 • vyučuje se v podzimním i jarním semestru:
 • cílem odborné analytické stáže je:
  • Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů, zejména s HR analytikou.
  • Poskytnout studentům metodickou podporu při propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
  • Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
  • Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.
VPLn4465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku
 • 8 kreditů
 • 100 hodin praxe + povinná účast na seminářích
 • garant předmětu: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
 • vyučuje se v podzimním i jarním semestru
 • cílem odborné analytické stáže je:
  • Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru, zejména z oblasti strategických analýz.
  • Poskytnout studentům metodickou podporu při a propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
  • Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v organizacích a institucích veřejného, neziskového nebo v odůvodněných případech soukromého sektoru, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
  • Umožnit studentům navázat kontakt s organizacemi a institucemi veřejné správy a politiky.
Kombinované studium

Praxe jsou povinné. Studentům je uznáváno zaměstnání v oboru.

VPLn8822 Odborná analytická praxe 1
 • 10 kreditů
 • 100 hodin praxe + povinná účast na seminářích
 • garant předmětu: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
 • vyučuje se v jarním semestru
 • studentům je uznáváno zaměstnání v oboru
 • cílem odborné analytické praxe 1 je:
  • Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové semináře v rámci předmětu poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí/zaměstnání, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu veřejné a sociální politiky/personální práce, rozbor příkladů z praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon veřejné správy/ personální práce.
  • Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. / Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru.
  • Poskytnout studentům metodickou podporu při propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
  • Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.
VPLn8825 Odborná analytická praxe 2
 • 1-10 kreditů
 • 25-100 hodin praxe + povinná účast na seminářích
 • garant předmětu: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
 • vyučuje se v podzimním i jarním semestru
 • cílem odborné analytické praxe 2 je: 
  • Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce. / Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v organizacích a institucích veřejného, neziskového sektoru, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
  • Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. / Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru.
  • Poskytnout studentům metodickou podporu při propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
  • Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.
Praktické stáže v zahraničí

V případě zájmu studenta je možné absolvovat praxi v rámci předmětů VPLn1160, VPLn1161, VPLn4462, VPLn4465, VPLn8822, VPLn8825) v zahraniční organizaci.

- Student se musí minimálně semestr před nástupem na praxi (odjezdem do zahraničí)  individuálně domluvit s vyučujícím předmětu praxe, konzultovat výběr poskytovatele praxe. Bez souhlasu vyučujícího není možné zahraniční praxi uznat!

- pro uskutečnění praxe v zahraničí je možné využít dvě cesty:

1. Praktická stáž (Erasmus+, Freemovers, mezifakultní dohody, apod.)

2. Individuální domluva s organizací

 • bez stipendijní podpory
 • je potřeba uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci praxe pro obor VSPLZ v angličtině
 • v případě zájmu se obracejte na Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Pozorně si také přečtěte informace o uznávání výsledků studia a praxe v zahraničí

Zkušenosti studentů
Tereza Hajdová

"V dobrovolnickém centru jsem si mohla vyzkoušet spoustu různorodých činností. Během praxe jsem například pomáhala s přípravou a uváděním programů pro veřejnost, které se zpočátku pořádaly v offline a později v online prostředí. Také jsem nahrávala propagační video organizace v angličtině. Během těchto činností jsem si zlepšila své komunikační a prezentační dovednosti nejen ve svém rodném jazyce, ale také v angličtině. Dále jsem například propagovala akce dobrovolnického centra na sociálních sítích a webových stránkách a měla jsem možnost si vyzkoušet grafické zpracování propagačních materiálů a zpracovávat data organizace. Praxe v neziskové organizaci pro mě byla velkým přínosem, jelikož práce byla velmi různorodá a měla jsem možnost si vyzkoušet jakoukoliv činnost, o kterou jsem měla zájem. Věřím, že získané dovednosti a znalosti se mi v budoucnu budou hodit. " 

Tereza Hajdová, studentka magisterského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

"Praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů je sice nepovinná, ale podle mě jsou zkušenosti získané „osaháním“ si práce personalisty k nezaplacení. Právě proto jsem od října 2020 na praxi v personální agentuře, kde zjišťuji, co obnáší práce recruitera.
Náplní mé každodenní práce je hlavně tvorba inzerce a komunikace s uchazeči. Velkou část dne trávím voláním si s uchazeči a listováním v hromadě životopisů. Díky této praxi jsem zjistila, jak probíhá nábor a výběr nových zaměstnanců pro nejrůznější organizace a tyto nově získané znalosti využívám při psaní své bakalářské práce. A co víc, zjistila jsem, že mě tato práce baví a utvrdila se v tom, že jsem si vybrala dobrý obor pro své studium. A o tom to přece je, no ne?
I když se práce recruitera může zdát, stejně jako ostatní kancelářské práce, rutinní a nudná, opak je pravdou. I k mému překvapení je každý den na této pozici úplně jiný. Každý den člověk poznává a komunikuje s jinými typy lidí. Rozhodně jsem si za těch pár měsíců tady rozvinula své komunikační dovednosti a naučila se asertivitě."
Sára Spoustová, studentka bakalářského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info