Odborná praxe a supervize na studijním programu Sociální práce

Katedra sociální politiky a sociální práce vytváří síť partnerských organizací pro odborné praxe studentů studijního programu Sociální práce.

Základní informace

Odborná praxe je nedílnou součástí systému profesního vzdělávání sociálních pracovníků, přináší mnoho podstatného pro jejich růst. Studenti s využitím znalostí a hodnot profese mohou například testovat teorie, rozvíjet své dovednosti, prokazovat své kompetence, učit se zhodnotit svůj výkon. Tím se připravují na pozdější profesní uplatnění. Nedílnou součástí této přípravy je její reflexe, která je na KSPSP prováděna v rámci supervize. Supervidovanou praxi lze považovat za základní metodu předávání vědomostí a zkušeností, které se používají při rozvoji profesně zdatné osobnosti.

Na začátku poskytování odborných praxí na KSPSP stojí Centrum praktických studií, pod vedením doc. PhDr. Pavla Navrátila Ph.D. Při katedře sociální politiky a sociální práce vzniklo Centrum praktických studií, jako organizační složka katedry. V českém prostředí byla tato praxe neobvyklá. Základním východiskem CPS bylo, že volba, realizace a organizace odborné praxe je poměrně komplikovaný proces a katedra by jej měla usnadňovat. V současné době jsou činnosti CPS realizovány přímo Katedrou. Historicky i aktuálně má KSPSP v oblasti praxí dva hlavní úkoly. V prvé řadě koordinuje identifikaci vhodných pracovišť a pak se zástupci těchto organizací dojednává spolupráci. Uplatňuje přitom hledisko kvantity, variability a kvality. Z hlediska kvantity jde o to, aby bylo zajištěno přiměřené množství zařízení a pracovních pozic, které umožní vykonat praxi všem studentům. V hledisku variability jde o to, aby nabízená praxe byla dostatečně rozmanitá a aby umožnila studentům dostatečnou volbu. Celou dobu je kladen důraz na hodnoty a etiku sociální práce jako profese.

KSPSP je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ASVSP je dobrovolným sdružením vysokoškolských fakult a vyšších odborných škol, které nabízejí nebo chtějí nabízet tříleté pomaturitní vzdělání v sociální práci viz. seznam řádných a mimořádných členů. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů (škol), je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považuje naprostá většina členů ASVSP Minimální standardy vzdělávání v sociální práci. ASVSP stanovuje podmínky výkonu odborných praxí a její supervize. Podle nich má odborná praxe činit minimálně 25 % objemu výuky a usilovat o naplnění těchto dílčích cílů: 1. podporu odborné způsobilosti a rozvoj kompetencí studentů k výkonu sociální práce; 2. vedení studentů k reflexi zkušenosti z odborné praxe a k sebereflexi jakožto nástroji v sociální práci; 3. součástí této reflexe a sebereflexe je vědomé a aktivní využití teoretických poznatků, metod a etických standardů sociální práce; 4. motivování studentů k hledání a nalézání profesní identity.

Velkou pozornost věnuje KSPSP výběru organizací praxe. Organizace, s nimiž je navázána spolupráce, musí splňovat celou řadu kritérií. 1. Filozofie služeb sociální práce v organizacích musí být v souladu se vzdělávacími cíli KSPSP. 2. Organizace považuje odbornou praxi studentů za svoji významnou a přínosnou úlohu. 3. Organizace má zpracovány standardy kvality služeb sociální práce a naplňuje je, má v lokalitě pověst renomovaného a osvědčeného pracoviště. 4. Organizace má jasně definovanou roli v rámci komunity a podílí se na místním, případně regionálním procesu plánování služeb sociální práce v oblasti svého zaměření. 5. Organizace je schopna realizovat své základní (projektové) činnosti a výkony, aniž by museli spoléhat na praxe studentů, studenti nejsou chápáni jsou jako členové týmu. 6. Instruktor praxe musí být kvalifikovaný pro výkon sociální práce, má profesní zkušenosti, je obeznámen s činnostmi a výkony organizace, věnuje dostatečnou pozornost vedení studentů, má prostor pro kontakt s koordinátorem praxí, ctí hodnoty sociální práce.

Souhrnně lze říct, že cílem odborné praxe na naší katedře je podpora profesního růstu studenta, aby se na základě svého úsilí a s naší podporou stával reflektujícím pomáhajícím profesionálem, který je schopen posoudit sociální situaci a reagovat na lidské problémy na individuální a strukturální úrovni.

Další informace k praxím a supervizím
 • Praxe a supervize musí být realizovány v semestru, kdy je předmět zapsán.
 • Kolizní situace studenti řeší primárně s vyučujícím předmětu.
Informace ke stipendijnímu programu pro studenty absolvující praxe

Stipendijní program 3C. pro studenty fakulty absolvující odborné praxe

 • účelem stipendia je podpořit aktivity studentů v rámci povinných a povinně volitelných odborných praxí, které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti
 • účelem programu není plná úhrada nákladů spojených s výkonem dané praxe
 • zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty
 • program je určen pouze pro studenty fakulty, v prezenční i kombinované formě studia.
 • výše požadovaného stipendia je paušální, při realizaci praxe mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno: 250 Kč za týden.
 • vlastní návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti o její udělení, která dále povinně obsahuje:
  • základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, imatrikulační ročník, studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet v IS); 
  • specifikaci předmětu, v jehož rámci praxe probíhá;
  • místo praxe;
  • specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč); která se odvíjí od délky praxe;
  • souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul, studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty.
  • povinnou přílohou je akceptační dopis hostitelské instituce (lze využít Protokol o přijetí studenta na praxi)
 • podpořená praxe musí být absolvována mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno
 • stipendium se proplácí po skončení praxe na základě předchozí žádosti. · pokud v daném stipendijním kole přesahuje objem požadovaných finančních prostředků rozpočet programu, může proděkan přistoupit k prioritizaci praxí v rámci povinných předmětů
 • o rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní od skončení příslušného stipendijního kola
 • žádost je možno podat v kalendářním roce i zpětně. Žádost se na Katedře SPSP podává prostřednictvím administrátorky stipendií ·
 • přidělení stipendia rozhoduje proděkanka pro studium na návrh vedoucího katedry
 • Termín Katedry SPSP pro sběr žádostí: 
  • jarní semestr do 15.4.
  • podzimní semestr 15.11.
Informace k pojištění a odpovědnosti za škodu studentů MU v průběhu praxe
a) škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi (např. úraz, odcizení věci apod.)

§ 391 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZP“)

 „Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá PO nebo FO, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

 • podle tohoto ustanovení odpovídá za touto cestou vzniklou škodu organizace, u které student vykonává praxi, MU tuto odpovědnost nemá;
 • MU by odpovídala za takto vzniklou škodu, pokud by student vykonával praxi v rámci zařízení, které spadá pod MU – zde by se uplatnila věta první výše uvedeného ustanovení ZP;
 • tato odpovědnost se vztahuje i na úrazy.

 V souladu s ust. § 267 odst. 2 ZP musí zaměstnanec (tedy student vykonávající praxi) uplatnit nárok na náhradu škody na odložených věcech nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

Protože není zákonem dána odpovědnost MU, pojišťovny nenabízejí produkt, jakým zajistit pojištění pro tyto případy a toto riziko tedy není kryto ani stávající rámcovou smlouvou.

Zákoníkem práce je tato odpovědnost přenesena na FO nebo PO u nichž se praxe uskutečňuje. Vzniká zde však problém ze strany poskytovatelů praxe, které pod hrozbou tohoto rizika studenty k výkonu praxe nechtějí přijmout, aniž by toto riziko přenesla na jiný subjekt, tj. MU. Pokud by však MU převzala povinnosti nad rámec stanovený právními předpisy (např. právě praxe studentů), je tato odpovědnost vyloučena z působnosti uzavřené rámcové smlouvy.

b) škoda způsobená studujícím organizaci či jiné osobě (3. osobě) v průběhu výkonu praxe (např. zničení vzorku, zničení přístroje, eventuálně dalšího zařízení)

§ 391 odst. 1 ZP

 „…. Studenti VŠ odpovídají vysoké škole za škodu, kterou ji způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.“

 •  za tuto škodu odpovídá student, který praxi vykonává – doporučit před nástupem na praxi uzavřít si pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu;
 • studenti mohou využít stávající pojišťovnu Allianz: čl. III bod III. 3 stávající pojistné smlouvy „Pojistitel se zavazuje podat na požádání studenta MU nabídku na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Za tuto škodu opět nenese odpovědnost MU, ale konkrétní student, který v průběhu praxe způsobí škodu. Z tohoto důvodu je potřeba studentům v pokynech k výkonu praxe, event. jiném dokumentu doporučit uzavření pojistné smlouvy.

Studenti mohou využít stávající rámcovou smlouvu, ve které je stanoveno, že pojišťovna Allianz je povinna tento druh pojištění studentovi MU nabídnout, pokud se na ni obrátí. Je však možno využít i jiné pojistitele, se kterými student běžně spolupracuje.

Doposud o tento produkt ze strany studentů zájem nebyl. Důvodem může být nevědomost těchto studentů o rizicích s praxí spojených.

Bakalářský stupeň studia
Odborná praxe a supervize studentů sociální práce - bakalářské studium

Praxe je povinná, probíhá v organizacích služeb sociální práce. Celkový rozsah praxe pro jednooborovou a hlavní sociální práci je 416 hodin, pro vedlejší 156 hodin. Výkon praxe začíná ve třetím semestru studia a předchází jí předmět SPRb1156 Praxe a supervize v sociální práci, který je úvodem do systému praxí na katedře. Samotný výkon praxe je rozložen do tří semestrů. První typ praxe je zaměřen na obecné otázky, katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat. Druhý typ praxe je orientován na individuální práci s klientem a v posledním semestru se studenti zaměřují na skupinovou, nebo komunitní sociální práci. V rámci této formy studia se za náhradu praxe pro účely studia na naší Katedře nepovažuje předchozí realizace praxe v oboru sociální práce či jiné pomáhající profesi. Studenti se mohou na praxi pojistit. Na výběr jsou pracoviště smluvně vázaná s fakultou – jsou mezi nimi nevládní nebo církevní organizace, městské a krajské úřady, sociální služby, výchovná zařízení, úřady práce apod. S vyřízením potřebné administrativy spojené s praxí pomáhají pracovníci katedry. Na praktickou výuku navazuje supervize, tj. odborná podpora vyučujících z katedry. Cílem odborné praxe je ověření si teoretických znalostí, vyzkoušení si metody a techniky sociální práce a získání zkušenosti s pracovními vztahy a postupy práce v organizacích. Také lze získat zajímavé kontakty pro hledání budoucího pracovního uplatnění nebo pro téma bakalářské práce. Stejně jako teoretickou přípravu, také praxi lze zčásti absolvovat v zahraničí.

Rozložení předmětů praxí a supervizí studentů sociální práce v bakalářském stupni

1. semestr / podzim: praxe neprobíhá

2. semestr / jaro: SPRb1156 Praxe a supervize v sociální práci
 • Povinný předmět pro sociální práci jednooborovou, hlavní, vedlejší.
 • Počet kreditů: 4 ECTS · Garantka a vyučující předmětu: doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
 • Tento předmět představuje uvedení do existujícího systému praxí a supervizí pro studenty oboru sociální práce FSS MU Brno. Jeho cílem je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích služeb sociální práce, a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Za tímto účelem studenti absolvují jednodenní exkurzi do vybrané organizace poskytující sociální služby a její činnost pak prezentují ostatním studentům. Součástí výuky jsou také individuální konzultace s vyučující zaměřené na reflexi profesního růstu v rámci praktického vzdělávání.
 • Studenti se zároveň prostřednictvím různých projektivních metod a technik zaměřují na sebereflexi vlastních možností a schopností ve vztahu k různým typům praxe a budoucí profesní orientaci. Účast v kursu zajistí studentům znalost systému praktického vzdělávání na katedře SPSP a poskytne jim základní přehled ve struktuře organizací poskytujících sociální služby a pojetí práce s klientem a také rozvine jejich vlastní sebereflexi ve vztahu k profesi. Poznatky získané v kurzu pomohou studentům v rozhodovací strategii při volbě organizací a pracovišť povinné praxe a vlastní profesní orientaci. Výstupem kurzu je vypracování individuálního projektu vlastní strategie praktické přípravy v rámci bakalářského studia. Studenti si také domluví praxi ve vybrané organizaci na následující semestr.
3. semestr / podzim: SPRb1113 Odborná praxe a supervize I. (základní otázky)
 • Povinný předmět pro sociální práci jednooborovou, hlavní, vedlejší.
 • Prerekvizita: SPRb1156 Praxe a supervize v sociální práci.
 • Počet kreditů: 5 ECTS
 • Počet hodin praxe a supervize: 156 hodin (12 hodin týdně) praxe + 24 hodin supervize (individuální i skupinové). 
 • Garantka a vyučující předmětu: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
 • Vyučující předmětu: doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
 • Cílem předmětu je uvést studenty do výkonu jejich praxí, poskytuje možnost reflektovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením (podmínky výkonu sociální práce, rozbor případů z praxe, sdílení vlastních zkušeností, hledání společného porozumění vzniklým otázkám apod.).
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami po konzultaci s garantkou či vyučující předmětu.
 • Na konci 2. semestru si v rámci předmětu SPRb1156 zvolí organizací poskytující praxi. Zde vyhledá instruktora praxí a domluví si podmínky praxe a do této organizace nastoupí týden před začátkem semestru a absolvuje v ní 16 hodin praxe. Zápis do předmětu je podmíněn splněním tohoto požadavku. Kritéria volby organizací praxe: 1. v organizaci se musí vykonávat sociální práce, 2. musí zde být instruktor praxe – člověk kvalifikovaný a ochotný doprovázet studenta a 3. počet hodin musí odpovídat stanovenému počtu. Tato kritéria jsou základní a předběžná, konečné rozhodnutí o možnosti absolvovat praxi v dané organizaci je plně v kompetenci vyučujícího.
 • Zároveň se před začátkem semestru student zaregistruje do jedné ze supervizních skupin.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.
4. semestr / jaro: SPRb1115 Odborná praxe a supervize II. (individuální práce s klientem)
 • Povinný předmět pro sociální práci jednooborovou a hlavní.
 • Prerekvizita: SPRb1113 Odborná praxe a supervize I (základní otázky).
 • Počet kreditů: 3 ECTS
 • Počet hodin praxe a supervize: 104 hodin (8 hodin týdně) praxe + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Cílem předmětu je vytvořit studentům podpůrné zázemí při výkonu praxí, poskytuje možnost reflektovat praktické problémy, které během praxí zažívají, s jejich teoretickým vysvětlením.
 • akcentována je práce s klientem jako jednotlivcem
 • garantka a vyučující předmětu: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami po konzultaci s garantem předmětu. Student může vykonávat praxi ve stejné organizaci, jako v předchozím semestru (upozornění – v jedné organizaci lze realizovat praxi max. 2 semestry).
 • Studentům důrazně doporučujeme domlouvat si praxi s předstihem (organizace si mohou své stážisty vybírat a o praxi se uchází i studenti z jiných škol) a nastoupit na praxi týden před zahájením výuky 4. semestru a do zahájení výuky vykonat praxi ideálně v rozsahu 16 hodin.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.
5. semestr / podzim: SPRb1116 Odborná praxe a supervize III. (sociální práce se skupinou) nebo SPRb1117 Odborná praxe a supervize III. (sociální práce s komunitou)

SPRb116 Odborná praxe a supervize III. (sociální práce se skupinou)

 • Povinný předmět pro sociální práci jednooborovou a hlavní.
 • Prerekvizita: SPRb1115 Odborná praxe a supervize II (individuální práce s klientem).
 • Počet kreditů: 5 ECTS
 • Počet hodin praxe a supervize: 156 hodin (12 hodin týdně) praxe + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Cílem předmětu je poskytnout odborné doprovázení při výkonu jejich praxí, studenti se seznamují s metodami sociální práce se skupinou a jejím využitím v praxi, v rámci reflexe osobních zkušeností vyplývajících z praktického vzdělávání v organizaci je kladen klíčový důraz na posilování odolnosti studenta.
 • Garantka a vyučující předmětu: doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se můžou poradit s garantem předmětu.
 • Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmět je podmíněn splněním tohoto požadavku.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.

SPRb1117 Odborná praxe a supervize III. (sociální práce s komunitou)

 • Povinný předmět pro sociální práci jednooborovou a hlavní.
 • Prerekvizita: SPRb1115 Odborná praxe a supervize II (individuální práce s klientem).
 • Počet kreditů: 5 ECTS
 • Počet hodin praxe a supervize: 156 hodin (12 hodin týdně) praxe + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Cílem předmětu je vytvořit podpůrné zázemí při výkonu jejich praxí, uvedení studentů do problematiky komunitního přístupu v sociální práci, získání teoretických poznatků o komunitní práci a obecné principy této metody, prostor pro reflexi zkušeností z vlastní praxe a získaných teoretických poznatků.
 • Garant a vyučující předmětu: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se můžou poradit s garantem předmětu.
 • Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmět je podmíněn splněním tohoto požadavku.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.

6. semestr / jaro: praxe neprobíhá

Magisterský stupeň studia
Odborná praxe a supervize studentů sociální práce - navazující magisterské studium

Předměty odborné praxe a supervize jsou povinné. Odborná praxe probíhá v organizacích služeb sociální práce. Studenti si vybírají organizaci, která odpovídá jejich zaměření. Účelem odborné praxe je získat zkušenosti v práci s klienty, rozvíjet nadhled a kritické myšlení o práci s klienty a nabýt odpovídajících dovednosti. V denní formě studia je odborná praxe realizována v jednom semestru (80 hodin praxe, 2 hodiny supervize). V kombinované formě studia je odborná praxe realizována ve dvou navazujících semestrech (40 hodin praxe, 1 hodina supervize). Předměty odborné praxe a supervize pro magisterské studium jsou vypisovány v každém semestru.

Rozložení předmětů praxí a supervizí studentů sociální práce v navazujícím prezenčním magisterském studiu
 • Předmět je povinný ve všech specializacích SPR.
 • Počet kreditů: 5 ECTS
 • Vyučuje se v podzimním i jarním semestru.
 • Počet hodin praxe a supervize: 80 hodin praxe + 2 hodiny supervize
 • Garant a vyučující předmětu: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
 • Cílem předmětu je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se z něj stal prakticko-reflektivní sociální pracovník.
 • Studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se můžou poradit s garantem předmětu.
 • Odborná praxe může být vykonána v rámci aktuálního zaměstnání.
Rozložení předmětů praxí a supervizí studentů sociální práce v navazujícím kombinovaném magisterském studiu
SPRn8822 Odborná praxe a supervize 1
 • Předmět je povinný ve všech specializacích SPR.
 • Počet kreditů: 3 ECTS
 • Vyučuje se v podzimním i jarním semestru.
 • Počet hodin praxe a supervize: 40 hodin praxe + 1 hodina supervize.
 • Garant a vyučující předmětu: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
 • Cílem předmětu je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se z něj stal prakticko-reflektivní sociální pracovník.
 • Studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se můžou poradit s garantem předmětu.
 • Odborná praxe může být vykonána v rámci aktuálního zaměstnání.
SPRn8829 Odborná praxe a supervize 2
 • Předmět je povinný ve všech specializacích SPR.
 • Počet kreditů: 2 ECTS
 • Vyučuje se v podzimním i jarním semestru.
 • Počet hodin praxe a supervize: 40 hodin praxe + 1 hodina supervize.
 • Garant a vyučující předmětu: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
 • Cílem předmětu je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se z něj stal prakticko-reflektivní sociální pracovník.
 • Studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se můžou poradit s garantem předmětu.
 • Odborná praxe může být vykonána v rámci aktuálního zaměstnání.
 • Student může vykonat odbornou praxi ve stejné organizaci a na stejné pracovní pozici jako v SPRn8822.
Praxe v zahraničí
Praxe v zahraničí

V případě zájmu studenta je možné absolvovat povinnou praxi v rámci předmětů povinné praxe (SPRb1113, SPRb1115, SPRb1116, SPRb1117, SPRn4467, SPRn8822 a SPRn8829) v zahraniční organizaci.

- Student se musí minimálně semestr před nástupem na praxi (odjezdem do zahraničí)  individuálně domluvit s vyučujícím předmětu praxe, konzultovat výběr poskytovatele praxe. Bez souhlasu vyučujícího není možné zahraniční praxi uznat!

- pro uskutečnění praxe v zahraničí je možné využít dvě cesty:

1. Praktická stáž (Erasmus+, Freemovers, mezifakultní dohody, apod.)

2. Individuální domluva s organizací

 • bez stipendijní podpory
 • je potřeba uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci praxe pro obor SPR v angličtině
 • v případě zájmu se obracejte na Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Pozorně si také přečtěte informace o uznávání výsledků studia a praxe v zahraničí

Zkušenosti studentů
Tereza Kompauerová

"Jsem studentkou 3. ročníku jednooborové Sociální práce. Díky bakalářskému studiu na FSS nejenom získávám teoretické základy nezbytné pro vykonávání této profese, ale zejména velmi hodnotné zkušenosti z praxe, o které bych se chtěla krátce podělit.
Svoji první praxi jsem absolvovala v třetím semestru a to na kontaktním centru Podané ruce, které nabízí nízkoprahové služby aktivním uživatelům drog. Jelikož mě práce s touto cílovou skupinou bavila, rozhodla jsem se o prázdninách dobrovolně vyjet na týdenní stáž do Terapeutické komunity Sejřek. Zde jsem se v roli klienta účastnila denního programu včetně skupinových terapií a různých rituálů komunity.
Ve čtvrtém semestru jsem si chtěla vyzkoušet „klasickou sociální práci” a tudíž jsem šla na orgán sociálně právní ochrany dětí. Mohla jsem se účastnit soudů, sociálních šetření a případových konferencí. Po příchodu první vlny koronaviru jsem však musela místo výkonu praxe změnit. Následně jsem dobrovolničila v nově vzniklém centru pro lidi bez domova na Vlhké. 
Vzhledem k různým druhům praxe, které jsem měla možnost vyzkoušet, jsem si uvědomila, že mě baví zejména práce s lidmi, kteří se potýkají s nějakou formou závislosti. Díky nabytým zkušenostem pracuji v současné době v centru substituční terapie."

Tereza Kompauerová, studentka bakalářského programu Sociální práce

"Nějak takto aktuálně vypadá můj život napůl pracující studentky Sociální práce a Veřejné politiky v době pandemie. Bohužel, neděje se toho příliš mnoho zajímavého, ale právě proto jsem ráda za studium, které mě aktuálně dává nějakou smysluplnou náplň a taky možnost se i v této době dále rozvíjet.
Moje cesta k Sociální práci a Veřejné politice vedla trochu oklikou přes jiný studijní obor, ale nakonec jsem velmi ráda, že jsem skončila právě zde. Myslím, že jsem se v tomto oboru našla a svědčí o tom i mé pocity z praxí, které jsem absolvovala. V rámci nich jsem se podívala třeba do chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, terapeutické komunity pro osoby s problémy s návykovými látkami a dovedly mě až do mé současné práce. Tou je nyní osobní asistence pro děti s mentálním postižením, ale i pro dospělé samostatné osoby s fyzickým handicapem.
Studium sociální práce a veřejné politiky pro mě znamená nejen možnost pomáhat, ale i možnost něčemu rozumět do hloubky a pomáhat profesionálně, odborně. Vím, že mě tento obor baví a nadále bych se v něm ráda rozvíjela. Všem, kteří uvažují, že se k nám také přihlásí, přeji hodě štěstí a alespoň jeden semestr, který nebude online!"
Rozálie Pečínková, bakalářská studentka dvouoboru Sociální práce a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Dokumenty k praxím ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info