ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KATEDRY

Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Ondra se věnuje především tématům z oblasti sociální politiky, metodologie a z oblasti organizačního rozvoje. V posledních letech se zabývá přechodem mladých lidí na trh práce a hodnocením souvisejících politik. Vyučuje předměty jako je sociální politika, programy organizačního rozvoje a hodnotící výzkum. Jeho hlavním koníčkem je rodina. Je také dlouholetým fanouškem florbalu a počítačových her. Na výuce na FSS má nejraději individuální setkání, kde diskutuje se studenty nad diplomkami. Těší ho, když studenti zkouší dělat věci trochu jinak a vesměs vysoká výsledná kvalita diplomových prací. 

Kontaktní informace ZDE.

PROFESOŘI

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Tomáš se věnuje obecným tématům sociální politiky v mezinárodním srovnání, jako je celkové směřování sociální politiky, očekávání vůči ní a její hodnocení veřejností. Zabývá se také politikou zaměstnanosti, rodinnou politikou a dalšími souvisejícími problémy. Vyučuje řadu kurzů v bakalářském (sociální politika, základy teorie organizace a řízení) i magisterském studijním programu (politika zaměstnanosti a trhu práce, teorie trhu práce, současné problémy sociální politiky, ekonomika sociálního státu, teorie organizace). V rámci letní školy vyučuje kurz Social Security Policy na Katolické univerzitě v Lovani. Zajímá se o přesahy sociální politiky do ekonomie, sociologie, sociální práce nebo politologie. Vede brněnskou pobočku VÚPSV a působí v redakčních radách několika významných tuzemských i zahraničních časopisů (např. Studia Oeconomica, Sociology Thought and Action, Fórum sociální politiky a jiné).

Kontaktní informace ZDE.

DOCENTI

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Pavel působí na katedře od roku 1998. Pracoval jako sociální pracovník v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním handicapem a občanský poradce. Podílel se na založení několika neziskových organizací, a to zejména v oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a rodinami. V současné době se věnuje zejména filozofickým, teoretickým a metodickým východiskům profesionálního pomáhání.  Učí předměty v bakalářských (např. Teorie a metody sociální práce), magisterských (např. Reflexivita v sociální práci) i doktorských programech (např. Teorie sociální práce).  Ve výzkumu se v posledních letech věnuje zejména tématu profesionalizace sociální práce.

Kontaktní informace ZDE.

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Zdeňka působí na katedře na pozici odborné asistentky. Vyučuje kurzy zaměřené na oblast thanatologie (interdisciplinární věda o smrti a umírání), supervize (profesionální doprovázení pracovníků v pomáhajících profesích), aplikované etiky a také se věnuje problematice zdraví a nemoci. Na bakalářském i magisterském stupni studia se s ní můžete potkat na supervizích vašich praxí. Podílí se na aktivitách vedoucích k propagaci katedry a pokud sledujete katederní Facebook, určitě narazíte na příspěvky, které sem vložila. Zdeňka je rovněž certifikovanou poradkyní pro pozůstalé. 

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Magda se ve výzkumu i ve výuce zaměřuje na problematiku užívání drog, vyloučení z bydlení, sociálního bydlení, práce v sexbyznysu a genderová témata v sociální práci. Zabývá se také participativními přístupy. Několik let pracovala jako sociální pracovnice s uživateli drog. Nyní své zkušenosti z praxe využívá například k tomu, že do výuky zapojuje lidi, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, že byli v roli klientů různých pomáhajících pracovníků. Lidé se zkušeností a studenti tak mají možnost sdílet a diskutovat svoje postoje a úhly pohledu na různá témata. Setkat se s ní můžete v předmětech Drogy a společnost, Kritická sociální práce a Gender Perspectives in Social Work Practice. 

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Ondra se věnuje především tématům z oblasti sociální politiky, metodologie a z oblasti organizačního rozvoje. V posledních letech se zabývá přechodem mladých lidí na trh práce a hodnocením souvisejících politik. Vyučuje předměty jako je sociální politika, programy organizačního rozvoje a hodnotící výzkum. Jeho hlavním koníčkem je rodina. Je také dlouholetým fanouškem florbalu a počítačových her. Na výuce na FSS má nejraději individuální setkání, kde diskutuje se studenty nad diplomkami. Těší ho, když studenti zkouší dělat věci trochu jinak a vesměs vysoká výsledná kvalita diplomových prací. 

Kontaktní informace ZDE.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Pavel se dlouhodobě zabývá tématy, která se týkají fungováním státní správy a okolnostmi, které ovlivňují způsoby tvorby a realizace různých dílčích sociálních politik na úrovni krajů, měst a obcí (nejčastěji jde o politiku zaměřenou na podporu a pomoc nezaměstnaným, rodinám s dětmi, starým lidem, či osobám bez domova).

Zabývá se zejména vztahem mezi sociální a veřejnou politikou a jejich přesahy do politologie, sociologie a sociální práce. Vyučuje předměty zaměřené na veřejnou politiku, na služby zaměstnanosti, na tvorbu projektů v oblasti veřejné a sociální politiky a sociální práce, a na sociologii. U studentů se snaží v průběhu výuky podporovat a rozvíjet komplexní uvažování, které umožňuje nejen porozumět řešeným problémům v co nejširších souvislostech, ale i zvažovat různorodá řešení a jejich případné následky.

Kontaktní informace ZDE.

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Markéta se dlouhodobě zajímá o význam a dopady opatření sociální politiky na různé skupiny obyvatel (nejen) v ČR. Vyučuje předměty zaměřené na práci s nezaměstnanými, dílčí disciplíny sociální politiky (jako je rodinná, bytová nebo zdravotní politika) a také na studenty oblíbená témata z oblasti vzdělávací politiky. Působí současně ve VÚPSV, a tak poznatky a zkušenosti z terénu bezprostředně přenáší do výuky. Právě snaha zapojit studenty nejen do výuky (formou diskusí, studentských konferencí, návrhy probíraných témat ad.), ale také do života celé katedry, je náplní její práce a jejím cílem – na katedře totiž zajišťuje agendu vnitřní a vnější komunikace, a tak se s ní můžete setkat mimo jiné při dnech otevřených dveří, při neformálních setkáních studentů a učitelů, při organizaci univerzity pro dětské studenty (Mjuni) a při mnoha dalších akcích. V současnosti je členkou akademického senátu Masarykovy univerzity, kde zastupuje a hájí zájmy katedry i fakulty jako celku.

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Josef Horňáček Ph.D.

Pepa působí na katedře od roku 2010. V současné době se podílí na výuce předmětů zaměřených jednak na oblast veřejné politiky a zaměstnaneckých vztahů v oblasti personalistiky a dále i na oblast kvantitativní a kvalitativní metodologie. Současně zajišťuje předměty, které se týkají odborné praxe a stáží v oblasti veřejné správy a rozvoje a řízení lidských zdrojů u bakalářských i magisterských studentů. Ve volném čase se zajímá o kulturu a především divadlo. Pomáhá v činnosti souboru Brno English Speaking Theatre (BEST), který se orientuje na uvádění moderních amerických a britských autorů v původním jazyce.

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Petra se zabývá hlavně sociální prací s pachateli trestných činů, tématy resocializace, životními situacemi rodin s členem ve vězení, ale také dalšími tématy a problémy lidí i společnosti a jejich vzájemných konfliktů a disharmonií. Jako důležitou v dnešní době vnímá dovednost vzájemného naslouchání a porozumění. Zajímá ji také téma dobrovolnictví, kterému se dříve věnovala. Na bakalářském stupni učí předmět Sociální deviace a sociální práce, na magisterském pak předmět Kriminalita a sociální práce s pachateli. Za důležité považuje umět reflektovat hodnoty druhých a hledat konsensus a rovnováhu, ať už v jednotlivých tématech, kterými se zabývá, nebo v osobním i profesním životě.

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Jitka se dlouhodobě prakticky i výzkumně věnuje projektům zaměřeným na zlepšení situace a prospívání ohrožených dětí a rodin. Zvláště se zabývá blahem dětí, které mají rodiče ve vězení nebo dětí, které jsou v institucionální péči. V současné době vede výzkumný projekt „Rodičovství za mřížemi“. Vedle toho se dlouhodobě zabývá otázkami rozvoje k leadershipu studentů a jejich schopnosti umět vést druhé. Rovněž se věnuje supervizi a koučování, které také na katedře vyučuje. U svých studentů se zaměřuje na rozvoj jejich silných stránek, což je hlavní motivací pro její pedagogickou činnost.

Kontaktní informace ZDE.

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Mirka vyučuje na katedře předměty zaměřené na filosofii a etiku v sociální práci, supervizi, vyjednávání a mediaci a kariérové poradenství. Působí také v Mediačním centru, z.s., v Brně jako mediátorka. Publikačně se zaměřuje na téma profesní etiky a identity sociální práce v postmoderní době. V rámci spolupráce na výzkumných projektech VÚPSV se věnuje problematice sociální integrace imigrantů, roli lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování a etickým dilematům, hodnotám a principům sociální práce. Katedru zastupuje v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, kde má na starosti sekci vzdělávání. V minulosti působila ve výkonném výboru Evropské asociace škol v sociální práci. 

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Laďa se profesně věnuje tématům supervize, vztahu mezi sociálními pracovníky a jejich klienty, zvládáním dilemat. Zkoumá tedy, co se děje během podpory při práci s klienty, jakou podobu mají spolupráce sociálního pracovníka s jeho klienty, a jakou úlohu v tom může mít obtížné rozhodování, jak s klienty jednat. Na tato témata má řadu publikací. Vyučuje předměty z oblasti praxe a supervize, přístupu ke klientům a dilemat sociálních pracovníků, sociální práce s rodinami. Na katedře působí od roku 2005, předtím pracoval například na OSPOD.

Kontaktní informace ZDE.

PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Monika se zaměřuje na posilování odolnosti v sociální práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinou, rozvoj odolnosti v rámci profesního rozvoje studentů i sociálních pracovníků a na sociální práci orientovanou na potenciál osob v nesnázích. Stála u zrodu a působila v několika organizacích zaměřených na pomoc ohroženým rodinám, poskytuje supervize a konzultuje metodiky v organizacích sociálních služeb. Spolupracuje také s VÚPSV v Brně. Učí předměty zaměřené na zmíněné oblasti, tedy Sociální práci s mládeží, Úvod do praxe a supervize a poskytuje supervize k Odborné praxi I (obecné otázky) a III (skupinová práce). V rámci projektu TAČR nyní zkoumá odolnost rodin se členem ve vězení.

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Mirek pochází z Ostravy a na katedře působí jako odborný asistent. Pedagogicky se věnuje statistické analýze, kvantitativnímu a evaluačnímu výzkumu v českém i anglickém jazyce. Výzkumně se zabývá oblastí dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti, v současnosti také rozdíly v pracovních hodnotách, kvalitě pracovního života a pracovní spokojenosti z různých perspektiv. Dlouhodobě spolupracuje s VÚPSV na evaluaci dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti a také s MMR na inovativním přístupu k sociálnímu začleňování založeném na datech. Mezi jeho koníčky patří sport (zejména tenis), hudba (zejména kytara a bicí) a příroda.

Kontaktní informace ZDE.

Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.

Jirka se teoreticky i výzkumně zabývá prací s traumatizovanými lidmi a lidmi s duševním onemocněním. Kromě psychologicky orientovaných předmětů potřebných pro výkon sociální práce (Základy psychologie pro sociální práci, Aplikace psychologie pro sociální práci) vyučuje i další, úzce specializované a studenty často vyhledávané kursy (Sebeřízení a time management, Sociální práce a náboženství). Miluje přírodu, rád navštěvuje poutní místa a ve velké oblibě má fantasy literaturu. Kromě studia světových náboženství (zejména křesťanství a buddhismus) se v poslední věnuje i studiu cizích jazyků (v současnosti studuje francouzštinu a moderní hebrejštinu ivrit).

Kontaktní informace ZDE.

NEUČITELŠTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Daniela se podílí vedením seminářů na výuce předmětů Úvod do sociální práce a Přístup k práci s klientem a kultura organizace. Krom toho spoluorganizuje konferenci doktorských studentů EUSOC. Sama studuje doktorské studium a píše doktorskou práci o tom, jak služby sociální práce odpovídají na problémy lidí se zrakovým postižením. Obecněji ji zajímají otázky sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (spojení sociální práce a disability studies) a utváření přístupů sociálních pracovníků. Její poslední publikaci právě o sociální práci s lidmi se zdravotním postižením najdete zde. Aktuálně svůj čas dělí mezi práci na katedře a rodičovskou dovolenou.

Kontaktní informace ZDE.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info